ទាញយកកម្មវិធីតាម

វិធីផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់

សម្រាប់កម្មវិធី

1. ស្វែងរកការកំណត់

ចូលទៅមាតិកាខ្ញុំរួចចុចលើប៊ូតុងកំណត់ដែលនៅផ្នែកខាងលើស្ដាំដៃ


 

2.ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ 

ចុចលើកែប្រែពាក្យសម្ងាត់រួចបញ្ចូលព័ត៌មានលេខសម្ងាត់ដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយចុចលើពាក្យប្រាកដ


 

សម្រាប់គេហទំព័រ

1. ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលសមាជិក


 

2. ស្វែងរកផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់នៅក្នុងលេខគណនី

 


3. បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ចាស់ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មី(ប្រវែងពាក្យសម្ងាត់ត្រូវតែធំជាង  ខ្ទង់)

 


4. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់លេខសម្ងាត់សូមចុច ដាក់ស្នើ ហើយការកែប្រែលេខសម្ងាត់ទទួលបានជោគជ័យ។