ទាញយកកម្មវិធីតាម

ច្បាប់ប្រើប្រាស់គូប៉ុង

1. មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីទទួលបានគូប៉ុងនៅលើវេទិកា eontop

1) អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុសន្សំសម្រាប់គូប៉ុង។

2) លេខកូដគូប៉ុងដែលឱ្យដោយប្រព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍

 

2.វិធាននៃការប្រើប្រាស់

1) គូប៉ុងអាចអនុវត្តបានជាបណ្តោះអាសន្នដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើថ្លៃដឹកទំនិញអន្តរជាតិ។

2) ក្នុងករណីការលុបចោលការបញ្ជាទិញខ្លះ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានសិទ្ធិមិនសងគូប៉ុងវិញឬផ្លាស់ប្តូរប័ណ្ណឲ្យទេ។

3) ប្រសិនបើការបញ្ជាទិញទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោល ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងសងទាំងអស់នូវចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ជាទិញនិងគូប៉ុងពេញលេញ ហើយវាអាចប្រើបានក្នុងរយៈពេលកំណត់។

4) ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសប្រើប័ណ្ណនេះ វាមិនអាចត្រូវបានលុបចោលក្នុងកាលៈទេសៈណាទេ។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានសិទ្ធិមិនសង ឬមិនផ្ដល់ប័ណ្ណវិញទេ។

5) គូប៉ុងមិនអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរជាសាច់ប្រាក់និងមិនអាចផ្ទេរទៅអ្នកដទៃបានទេ។

6) ប័ណ្ណនេះមិនអាចត្រូវបានប្រើរួមគ្នាជាមួយគូប៉ុងបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងទៀតនិងការផ្តល់ជូនពេលផ្សព្វផ្សាយឡើយ។

7) ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។