ទាញយកកម្មវិធីតាម

សិទ្ធិរបស់សមាជិក

1. Eontopនឹងផ្តល់ពិន្ទុនិងកំរិតដែលត្រូវគ្នាទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចំណាយរបស់អតិថិជនចាប់ពីខ្ពស់ដល់កំរិតទាបដូចខាងក្រោម៖

1). ស្តេច (King)

2). ពេជ្រ (Diamond)

3). ផ្លាក់ទីន (Platinum)

4). មាស (Gold)

5). កម្រិតមូនដ្ឋាន (Classic)2. លក្ខខណ្ឌចំណាត់ថ្នាក់អតិថិជន

វិធីសាស្ត្រតំឡើងកម្រិតត្រូវបានបង្កើតតាមរយៈបរិមាណនៃការចំណាយ

វិធានគណនាសម្រាប់ការតំឡើងកម្រិតគឺ ចំនួនទឹកប្រាក់ចំណាយសរុប” ដកនឹង ការបង្វិលសងប្រាក់សរុប3. ការទទួលពិន្ទុគឺបានមកពីការគណនាតាមថ្លៃដឹកអន្តរជាតិដែលភ្ញៀវបានទូទាត់

ដោយការទូទាត់ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិក្នុង1ដុល្លារនឹងទទួលបាន1ពិន្ទុ

(PS: ទាល់តែទៅបញ្ជីដឹកបញ្ជាក់ការទទួលទំនិញហើយទើបអាចទទួលបាន)

ការទទួលពិន្ទុមានភាពខុសគ្នាតាមកម្រិតសមាជិកភាព ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរជាគូប៉ុងផ្សេងៗបាន

សម្រាប់គោលការណ៍ផ្លាស់ប្ដូរលម្អិតគឺសិ្ថតលើeontop mallជាអ្នកសម្រេច។