ទាញយកកម្មវិធីតាម

គោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ពិន្ទុ

1. ពិន្ទុសន្សំអាចទូទាត់ជាមួយការប្ដូររង្វាន់ដែលត្រូវគ្នាទៅតាមសកម្មភាពរបស់វេទិកា ។

2. ក្រោយពីទទួលបានកញ្ជប់រួច អាចចូលទៅកាន់(បញ្ជីដឹក)ស្វែករកកញ្ចប់ ចុច(ទទួលទំនិញ) បញ្ជាក់បានទទួលកញ្ចប់, តាមរយៈការទូរទាត់ថ្លៃដឹកអន្តរជាតិ ប្រព័ន្ធនិងផ្តល់ការសន្សំពិន្ទុដោយស្វយប្រវត្ត

3. ប្រសិនបើការបញ្ជាទិញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វិលសងប្រាក់វិញ ប្រព័ន្ធនឹងដកពិន្ទុសន្សំដែលសមាមាត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

4. អតិថិជនអាចចូលទៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ខ្លួន - ពិន្ទុសម្រាប់ឆែកមើល។

5. សេវាកម្មជួយទិញនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន មានសិទ្ធិទទួលបានការសន្សំពិន្ទុ។

6. ពិន្ទុមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរទៅអ្នកដទៃ។

7. ពិន្ទុទទួលបានដែលមិនបានប្រើ នឹងផុតកំណត់នៅចុងឆ្នាំនៃឆ្នាំបន្ទាប់ (លើកលែងតែកិច្ចព្រមព្រៀងពិសេសស្តីពីរយៈពេលសុពលភាព

    នៃពិន្ទុនៅលើទំព័រ)។ ឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ពិន្ទុដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានលុបចោលនិងចាត់ទុកជាអសារបង់

    ដោយសារមិនត្រូវបានប្រើដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ២០១៨ពិន្ទុសន្សំនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈនៅពេលផុតកំណត់ សូមប្រើវាឱ្យបាន

    ទាន់ពេលវេលា។

8. ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែសម្រួលគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ពិន្ទុដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។