ទាញយកកម្មវិធីតាម

ការគណនាថ្លៃទំនិញ

ថ្លៃដើមជួយទិញសរុប = ថ្លៃទិញផលិតផល + ថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុករបស់ចិន (បើមាន) + ថ្លៃដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ + ថ្លៃសេវាកម្ម + ថ្លៃធានារ៉ាប់រង (បើមាន) + ថ្លៃឈ្នួលវ៉ៃកេសឈើ (បើមាន)

 

1) ថ្លៃដើមទិញទំនិញ = ថ្លៃទំនិញ

 

2) ការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិន

ថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ទំនិញពីទីតាំងរបស់អ្នកលក់ទៅឃ្លាំងស្តុកអីវ៉ាន់នៅចិន ទោះយ៉ាងណាថ្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកមិនគិតថ្លៃក្នុងស្ថានភាពពីរដូចខាងក្រោមៈ

A. ប្រសិនបើអ្នកទិញទំនិញអ្នកលក់ផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនក្នុងប្រទេសចិនទេ

B. ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃទាក់ទងនឹង eontop ហើយសកម្មភាពបង្ហាញពីការដឹកជញ្ជូនចិនដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមប្រទេសចិនទេ។

 

3) ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ

ការគណនាថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងថ្លៃប្រកាសពន្ធគយ យោងទៅតាមទំហំផលិតផល ទម្ងន់ វិធីដឹកជញ្ជូនដែលបានជ្រើសរើស តំបន់ទទួលទំនិញរបស់អ្នក។ សូមពិនិត្យមើល បញ្ជីថ្លៃដឹកទំនិញចំពោះថ្លៃដឹកទំនិញអន្តរជាតិ។

 

4) ថ្លៃសេវាកម្ម = ថ្លៃទិញទំនិញ x ថ្លៃសេវាកម្ម (រួមទាំងសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញ)

តារាងវិភាគថ្លៃសេវាកម្ម

ថ្នាក់

ថ្លៃសេវា

king

2%

diamond

3%

platinum

3%

gold

4%

classic

4%ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើអតិថិជនចង់ទិញផលិតផល A ហើយតម្លៃនៃផលិតផល A គឺ ១០០ យ័ន ឯថ្លៃដឹកទំនិញក្នុងស្រុកនៃផលិតផល A គឺ ១០ យ័ន ហើយថ្លៃដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិសម្រាប់ផលិតផល A គឺ ១០ យ័ននោះ ប្រសិនបើកម្រិតរបស់អតិថិជនគឺកម្រិតមូលដ្ឋាន (Classic) ថ្លៃសេវាកម្មសម្រាប់ផលិតផល A គឺ = ១០០ x % =  យ័ន។ ដូច្នេះការចំណាយសរុបក្នុងការទិញផលិតផល = ១០០ + ១០ + ១០ +  = ១២៤ យ័ន (ប្រសិនបើអតិថិជនជ្រើសរើសសេវាកម្មបន្ថែមដូចជាទិញ ធានារ៉ាប់រងនិងវ៉ៃកេសឈើ ថ្លៃដើមនឹងត្រូវបានបូកបន្ថែម ហើយប្រសិនបើសេវាកម្មបន្ថែមមិនត្រូវបានជ្រើសរើសទេនោះ ការចំណាយនឹងមិនត្រូវបានគណនាទេ)