ទាញយកកម្មវិធីតាម

របៀបមើលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងគណនីរបស់ខ្ញុំ

សម្រាប់កម្មវិធី

1.ស្វែងរកការកំណត់

ចូលទៅកាន់មាតិកាខ្ញុំរួចចុចប៊ូតុងការកំណត់ដែលនៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេង 


 

2.កែសម្រួលឯកសារ

ចុចលើកែសម្រួលឯកសារដើម្បីមើលព័ត៌មានសំខាន់នៃគណនី។សម្រាប់គេហទំព័រ

1.ស្វែងរកមជ្ឈមណ្ឌលសមាជិកនៅលើគេហទំព័រហើយចុចដើម្បីចូល។

 

 

2.ចុចប៊ូតុងកែសម្រួលប្រវត្តិរូបដើម្បីមើលប្រវត្តិរូបផ្ទាល់ខ្លួន។

 

 

3.ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងគណនីផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានមើលក្នុងប្រអប់គណនីនៅខាងឆ្វេងទំព័រ។