ទាញយកកម្មវិធីតាម

1Fផលិតផលក្រុមហ៊ុន

2Fសំលៀកបំពាក់ ស្បែកជេីង កាបូប

3Fបញ្ចុះតម្លៃពិសេស

4Fសម្ភារៈធ្វេីនំខេក

5F中国香烟

6F红酒洋酒

7Fសំលៀកបំពាក់ពេញនិយម

8Fទំនិញប្រេីបាស់ច្រេីនមុខ

9Fហ្វេសិន

10Fសម្រស់

11Fកាបូប​ ស្បែកជេីង

12Fកីឡា

13Fសម្ភារៈផ្ទះបាយ

14Fសម្ភារៈការិយាល័យ

15Fសម្ភារៈប្រេីប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ